سایت آشپزی خاتون علاوه بر داشتن ظاهر گرافیکی جذاب توانسته است که با بیانی شیوا و روان اقدام به آموزش هنر آشپزی با پرداخت به جزئیات  طرحی نوین را در این راستا براندازد.


  KHATUN.us